మాండుక్యోపనిషత్

Posted: 03/04/2014 12:48 PM IST

Mandukyopanishad in telugu

mandukyopanishad in telugu, mandukyopanishad in telugu pdf, manduka upanishad, manduka upanishad in telugu, manduka upanishad telugu pdf, manduka upanishad in sanskrit, manduka upanishad in hindi, mandukyopanishad books, mandukyopanishad online books

mandukyopanishad in telugu, mandukyopanishad in telugu pdf, manduka upanishad, manduka upanishad in telugu, manduka upanishad telugu pdf, manduka upanishad in sanskrit, manduka upanishad in hindi, mandukyopanishad books, mandukyopanishad online books

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(2 votes)
Tags : latest news  moviesm movie news  city events  events coverage  

Other Articles

 • Ganapati upanishad

  గణపతి అథర్వశీర్ష ఉపనిషత్

  Mar 28 |   ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: ! భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా: ! స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగం సప్తనూభి: ! వ్యశేమ దేవహితం యదాయు: ! స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవా: ! స్వస్తి న: పూషా... Read more

 • Surya upanishad in telugu

  సూర్యోపనిషత్

  Mar 20 | ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: ! భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా: ! స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగం సస్తనూభి: ! వ్యశేమ దేవహితం యదాయు: ! స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవా: ! స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదా:... Read more

 • Narayana upanishad in telugu

  నారాయణోపనిషత్

  Mar 15 | ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఁకామయత ప్రజా: సృజేయేతి ! నారాయణాత్ప్రాణో జాయతే ! మన: సర్వేన్ద్రియాణి చ ! ఖం వాయుర్జ్యోతిరాప: పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ ! నారాయణాద్ బ్రహ్మా జాయతే... Read more

 • Kaivalyopanishad in telugu

  కైవల్యోపనిషత్తు

  Mar 04 | అశ్వలాయనుడు బ్రహ్మదేవుని దగ్గరకు వెళ్లి ఈ విధంగా అంటాడు....  1. అధీహి భగవన్ ! బ్రహ్మవిద్యాం వరిష్ఠాం  సదా సద్భి: సేవ్యమానాం నిగూఢామ్ ! యయా చిరాత్ సర్వపాపం వ్యపోహ్య  పరాత్పరం పురుషం యాతి... Read more

 • Aitareyopanishad in telugu

  ఐతరేయోపనిషత్

  Mar 03 | ప్రథమ అధ్యాయం - ప్రథమ ఖండం : 1. ఓం!! ఆత్మా వా ఇదమేక ఏవాగ్ర  ఆసీన్నాన్యత్ కించన మిషత్ ! స ఈక్షత లోకాన్ను సృజా ఇతి !! విశ్వం పుట్టకముందు ప్రారంభంలో... Read more