కైవల్యోపనిషత్తు

Posted: 03/04/2014 11:40 AM IST

Kaivalyopanishad in telugu

kaivalyopanishad, kaivalyopanishad in telugu, kaivalya upanishad, kaivalya upanishad in telugu, kaivalyopanishad in telugu full, kaivalyopanishad lord shiva, lord shiva, parameshwara, lord shiva with parwathi, lord shiva images, kaivalyopanishad telugu pdf file, kaivalya upanishad telugu pdf

kaivalyopanishad, kaivalyopanishad in telugu, kaivalya upanishad, kaivalya upanishad in telugu, kaivalyopanishad in telugu full, kaivalyopanishad lord shiva, lord shiva, parameshwara, lord shiva with parwathi, lord shiva images, kaivalyopanishad telugu pdf file, kaivalya upanishad telugu pdf

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(0 votes)
Tags : latest news  moviesm movie news  city events  events coverage  

Other Articles

 • Ganapati upanishad

  గణపతి అథర్వశీర్ష ఉపనిషత్

  Mar 28 |   ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: ! భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా: ! స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగం సప్తనూభి: ! వ్యశేమ దేవహితం యదాయు: ! స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవా: ! స్వస్తి న: పూషా... Read more

 • Surya upanishad in telugu

  సూర్యోపనిషత్

  Mar 20 | ఓం భద్రం కర్ణేభి: శృణుయామ దేవా: ! భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రా: ! స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగం సస్తనూభి: ! వ్యశేమ దేవహితం యదాయు: ! స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవా: ! స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదా:... Read more

 • Narayana upanishad in telugu

  నారాయణోపనిషత్

  Mar 15 | ఓం అథ పురుషో హ వై నారాయణోఁకామయత ప్రజా: సృజేయేతి ! నారాయణాత్ప్రాణో జాయతే ! మన: సర్వేన్ద్రియాణి చ ! ఖం వాయుర్జ్యోతిరాప: పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ ! నారాయణాద్ బ్రహ్మా జాయతే... Read more

 • Mandukyopanishad in telugu

  మాండుక్యోపనిషత్

  Mar 04 | 1. ఓమిత్యేతదక్షకరమిదం సర్వం తస్యోపవ్యాఖ్యానం భూతం  భవిద్భవిష్యదితి సర్వమోంకార ఏవ ! యచ్చాన్యత్ త్రికాలాతీతం తదప్యోంకార ఏవ !! ఈ మొత్తం లోకం ఓంకారమే. గతించినవి, వున్నవి, రాబోయేవి అన్నీ ఓంకారమే. మూడుకాలాలకూ అతీతమైంది... Read more

 • Aitareyopanishad in telugu

  ఐతరేయోపనిషత్

  Mar 03 | ప్రథమ అధ్యాయం - ప్రథమ ఖండం : 1. ఓం!! ఆత్మా వా ఇదమేక ఏవాగ్ర  ఆసీన్నాన్యత్ కించన మిషత్ ! స ఈక్షత లోకాన్ను సృజా ఇతి !! విశ్వం పుట్టకముందు ప్రారంభంలో... Read more