Sri subramanya swamy ashtottara satanama stotram

sri subramanya swamy ashtottara satanama stotram, sri subramanya swamy ashtottara satanama stotram in telugu, subramanya swamy history in telugu, subramanya swamy story in telugu, subramanya swamy ashtakam in telugu, subramanya swamy stotras in telugu, subramanya swamy birth history in telugu, subramanya swamy photos, subramanya swamy pooja procedure

sri subramanya swamy ashtottara satanama stotram in telugu and more

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

Posted: 04/23/2014 05:21 PM IST
Sri subramanya swamy ashtottara satanama stotram

1. స్కందో గుహః షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః

పింగళః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః

 

2. ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశాప్రభంజనః

తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః

 

3. మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యసురక్షకః

దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః

 

4. ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచధారణః

సేనానీరగ్నిజన్మా చ విశాఖశ్శంకరాత్మజః

 

5. శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతనః

అనంతమూర్తిరక్షోభ్యః పార్వతీ ప్రియనందనః

 

6. గంగాసుతశ్శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః

జృంభః ప్రజృంభః ఉజ్జృంభః కమలాసనసంస్తుతః

 

7. ఏకవర్ణో ద్వివర్ణశ్చ త్రివర్ణస్సుమనోహరః

చతుర్వర్ణః పంచవర్ణః ప్రజాపతిరహహ్పతిః

 

8. అగ్నిగర్భశ్శమీగర్భో విశ్వరేతాస్సురారిహా

హరిద్వర్ణశ్శుభకరో వటుశ్చ పటువేషభృత్

 

9. పూషాగభస్తిర్గహనో చంద్రవర్ణ కళాధరః

మాయాధరో మహామాయీ కైవల్యశ్శంకరాత్మజః

 

10. విశ్వయోనిరమేయాత్మా తేజోనిధిరనామయః

పరమేష్ఠీ పరబ్రహ్మ వేదగర్భో విరాట్సుతః

 

11. పులిందకన్యాభర్తాచ మహాసారస్వతవృతః

అశ్రితాఖిలదాతాచ చోరఘ్నో రోగనాశనః

 

12. అనంతమూర్తిరానందశ్శిఖండీకృతకేతనః

డంభః పరమడంభశ్చ మహాడంభోవృషాకపిః

 

13. కారణోత్పత్తిదేహశ్చ కారణాతీతవిగ్రహః

అనీశ్వరోమృతఃప్రాణః ప్రాణాయామ పరాయణః

 

14. విరుద్ధహంత వీరఘ్నో రక్తశ్యామగలోపిచ

సుబ్రహ్మణ్యో గుహప్రీతః బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః

If you enjoyed this Post, Sign up for Newsletter

(And get your daily news straight to your inbox)

Rate This Article
(1 Vote)
Tags : latest news  moviesm movie news  city events  events coverage  

Other Articles

 • Lakshmi ashtottara shatanama stotram mythological stories telugu vratalu

  లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

  Aug 25 | దేవ్యువాచ :దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర!కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక!అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతఃఈశ్వర ఉవాచ :దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం... Read more

 • Surya bhagavan stotram which gives releif from all fevers

  సర్వరోగాలను నివారించే సూర్యభగవానుడి స్తోత్రం

  Jun 16 | పూర్వం శ్రీ కృష్ణుని కుమారుడు అయిన సాంబుడు కూడా తనకు వచ్చిన అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టుకోవడం కోసం ఈ సూర్యస్తోత్రమును పఠించాడు. ఇది అతి శక్తివంతమైన స్తోత్రము. 1. ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవఃహృద్రోగం మమ... Read more

 • Daridrya dahana stotram

  దారిద్ర్యాన్ని దహనం చేసే స్తోత్రం

  Jun 10 | 1. విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయకర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయకర్పూరకాన్తి ధవళాయ జటాధరాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ 2. గౌరిప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయకాలాన్తకాయ భుజగాధిప కంకణాయగంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయదారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ 3. భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయఉగ్రాయ దుఃఖ... Read more

 • Bilwashtottara satanama stotram

  బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం

  May 07 | బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం 1. త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్ 2. త్రిశాఖైః బిల్వ పత్రైశ్చ అశ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైఃతవ పూజాం కరిష్యామి ఏక బిల్వం శివార్పణమ్ 3.... Read more

 • Durga ashtottara satanamavali

  దుర్గా అష్టోత్తర శతనామావళి

  Apr 25 | ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం సర్వలోకేశాయై నమః ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః ఓం... Read more