Telugu Jokes
తెలివైన నౌకరు

నౌకరు : ‘‘మొన్నరాత్రి మీరు నా కలలోకొచ్చి వంద రూపాయలు ఇచ్చారండి’’ అంటుంది వినయంగా. 

యజమాని : ‘‘దాందేముంది.. ఈనెల జీతంలో ఆ వంద రూపాయలు పట్టుకుంటానులే’’ అని చెబుతుంది. 

(తెలివిగా) నౌకరు : ‘‘అలాగే.. నిన్న రాత్రి కలలో నేను మీకు రెండొందలు ఇచ్చారమ్మగారూ..’’